Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást reklamačního řádu a každé objednávky.

Provozovatelem e-shop je společnost PCS komplex s.r.o. a pro všechny e-shopy které společnost provozuje, včetně tohoto,  platí obchodní podmínky, dodací a platební podmínky xmotostore.cz

se sídlem Nám. T.G.Masaryka č.2

identifikační číslo: 29042607,    dič:CZ29042607

zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka  Reg. u MS v Praze, OR, oddíl  C  , vložka 162245

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.xmotostore.cz

obchodní společnosti: PCS komplex s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti , se sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A:

 1. Uzavření smlouvy. Jednotlivé obchodní smlouvy se uzavírají na základě objednávek odběratele objednávkou prostřednictvím e-shopu, nebo uskutečněných poštou nebo objednávkou zaslanou elektronickou poštou. Je možné uzavřít smlouvu též na základě ústní anebo telefonické objednávky. Všechny uvedené ceny jsou včetně momentálně platné sazby DPH.
 2. Objednávka                                                                   
  Závazná objednávka
  musí obsahovat následující platné informace: Jméno a příjmení odběratele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu, jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství.  Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele, stejně tak že produkt, zboží již není již skladem a tudíž ho nelze dodat, například bylo prodáno v přímém prodeji před Vaší objednávkou.   V případě pochybností o objednávaném zboží se raději  předem informujte na  naší  e-mailové  adrese info@xmotostore.cz nebo  našem  telefonu 774 555 951   .
 3. Potvrzení objednávky                                                 
  Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky a to elektronickou poštou, nebo telefonicky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Před potvrzením objednávky, může také dojít k jejímu vyjasnění, vzhledem k neúplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu dodavatele. V tomto případě je dodavatel vždy povinen vyčkat na odpověď odběratele, který je povinen reagovat na informaci nebo žádost od dodavatele. V případě potvrzení objednávky dodavatelem, je tato považována za závaznou a obě strany jsou povinny jí respektovat. V případě osobního objednání, některého druhu zboží, lze zajistit rychlejší dodání produktu, zboží, zákazníkovy, zákazník hradí dopravu, přepravné v plné výši a bude mu připočteno k ceně zboží.
 4. Storno objednávky.                                        
  Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku stornovat a informovat o tomto objednatele, zákazníka.
 5. Dodací lhůty                                           
  Dodavatel, prodejce, odesílá odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dní. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele, obvykle do 3 pracovních dnů. Jedná se o dobu odesláni, nikoli dodání na adresu objednatele. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele ze skladových zásob, prodlouží se dodací lhůta o dobu dodání našeho dodavatele, cca 4 až 10 dní.  V tomto případě je objednávka obvykle plněna, odeslána do 14 dnů, ve výjimečných případech i v delším časovém horizontu, o čemž bude odběratel, zákazník informován. V případech kdy není produkt již skladem a  náš dodavatel není schopen z nějakého důvodu zboží dodat, vyhrazujeme si právo zrušit objednávku a zboží nedodat. O tomto  jsme povinni neprodleně informovat  objednavatele, zákazníka.
 6. Odeslání zboží   
  Dodavatel je povinen odeslat zboží způsobem dohodnutým s odběratelem. V případě že situace, či jiná skutečnost toto změní, či znemožní odeslání dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen zvolit jinou formu dopravy tak, aby zakázku, odběratel obdržel a objednávku, zboží, objednané produkty ve standardní době a náklady na dopravu, balné, poštovné zůstávají pro zákazníka ve stejné částce, a to i za situace že by tuto částku dodavatelem zvolený způsob dopravy přesáhli . Náklady na zaslání tj. balné a poštovné hradí odběratel, dle momentální ceny poštovného, balného, dopravného, o které je zákazník informován před dokončením objednávky, není-li stanoveno, dohodnuto jinak. Poštovné a balné je nastaveno paušální částkou za tuto službu, tato částka se může změnit v průběhu roku.
 7. Platební podmínky                                        
  Obvyklá platební podmínka je uhradit objednané zboží a nákladů na dopravu, případně balné a podobně.  Při dodávkách standardního sortimentu dodavatele je platba dle nabídky a to například, dobírkou, provedením platby  převodem prostřednictvím GoPay platební brány, hotově na kontaktním místě, na základně prodejce při předání zboží, nebo prostřednictvím splátkového prodeje ESSOX, Cofidis. Poštovné, dopravné, balné, je v e-shop nastaveno jako paušální částka. Tudíž položka konečná cena představuje koncovou cenu zboží pro zákazníka, objednatele,  o této je zákazník informován předem a objednáním s ní souhlasí. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu platební metody z důvodu atypického zboží nebo vysoké částky (například čtyřkolek). V případě takovéto změny bude zákazník informován a bude vyžadován jeho souhlas. 
 8. Záruky                               

Dodavatel poskytuje záruky, dle momentálně platných zákonů v daném období na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Délka záruční doby zboží, není-li uvedeno jinak, je 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje dle zákona pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží, tedy na spotřební zboží, které podléhá opotřebení, stárnutí, nebo vady způsobené nesprávným užíváním, atd..  Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným požíváním, mechanickým poškozením, zásahem do výrobku, nebo jeho neodbornou opravou, na spotřební a rychle se opotřebitelné díly,                                                                           
Zákazník je povinen pokud to povaha zboží vyžaduje, byl vystaven servisní list, podrobovat se pravidelným servisním kontrolám, garančním prohlídkám, buď po jetí příslušných kilometrů, 300, 1000, 3000, 5000 km, nebo po doporučeném čase uvedeném v servisním listu. Pokud není uvedeno v servisním listu, tak první garanční prohlídka musí být provedena nejpozději do 12 měsíců a to bez ohledu na stav ujetých kilometrů, jinak mu záruka propadá. !                                           Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od data prodeje. V opačném případě nemusí být reklamace uznána z důvodu nevhodného nebo nepřiměřeného zacházení, nesprávného použití či neodborné manipulace. Při řešení záruky poskytované dodavatelem se postupuje dle ustanovení §619 až 627 občanského zákoníku. Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů.                                                                       
Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má odběratel právo na výměnu výrobku. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.                                                                                                                                               Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným použitím, neodbornou manipulací, neoprávněnou demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, fyzickým poškozením, použitím jiných kapalin než dodavatelem doporučených. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku, spotřební díly, součástky, nebo na vady, závady, způsobené nesprávným užíváním v rozporu s návodem k požití, nebo neodbornou manipulací, nešikovností, či neodborným zásahem.    Závady a vady v záruční době jsou konzultovány přímo s dodavatelem, dovozcem, výrobcem, především pak u čtyřkolek.                                                                                                                                                                                      
Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony.    Prosíme zákazníky aby si řádně prostudovali návod k obsluze.  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít. V případě, kdy prodej zboží je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má odběratel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Odběratel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v §53 odst. 7 občanského zákoníku. Oznámení odběratele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní neopotřebované zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly odběrateli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží odběrateli odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly.  Přímé náklady a vrácení zboží nese odběratel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží odběratelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit odběrateli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku s odběratelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§49, §517 odst. 1, §597, §623, §679).                Dodavatel, eshop, prodejce nenese žádnou odpovědnost za neznalost, neodbornost zákazníka, chybu v objednávce ze strany zákazníka, a náklady s tímto spojené hradí zákazník sám a v plné výši.                                                                       

 1. Reklamace    Při reklamaci je nutné předložit doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad. V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní doklad o převzetí zboží. Reklamované zboží musí být kompletní včetně příslušenství, dokumentace, s nejlépe neporušeným původním obalem. Zároveň je třeba písemně uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje. Řádně vyplněný a potvrzený Záruční list je nezbytný při řešení reklamace se zákazníkem, případně pro provedení záruční opravy, stejně tak jako jasná a přesná informace co zákazník reklamuje a proč. Doporučujeme Vám telefonickou dohodu data a času, nebo zvolit čas  po - pá mezi 10 - 16 hodinou. Za případnou nepřítomnost se předem omlouváme. Dále pak uvádíme, že reklamace není,  špatně objednané zboží, výrobek, špatný typ, poškozené zboží špatnou a nešikovnou manipulací při rozbalování, vzniklé poškození po rozbalení poškozením zákazníkem nebo třetí osobou, špatný rozměr, nebo dokonce špatně objednaný druh není reklamace, a je zcela na svobodné vůli zákazníka co objednává, dle informací k produktu, a to ať textových nebo foto informací, v případě že si zákazník není jist může se předem telefonicky informovat na daný produkt či výrobek na zákaznické lince. Za pochybení či neznalost, nevědomost zákazníka neneseme žádnou odpovědnost, náklady na výměnu nebo vrácení nese zákazník v plné výši.
 2. Prodejce provozovatel,  si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží z důvodu nedostatečného počtu zboží skladem, z důvodů nedodání výrobcem nebo dodavatelem zboží prodejci, stejně tak při doprodeji modelu nebo typu ukončením dodávek dodavatelem, výrobcem a výrobek již není skladem, dále pak v případech kdy dojde k chybě eshop a např. výrobek je označen za 0,-Kč,nebo jinou cenu, kdy cena zboží neodpovídá reálné ceně, je nižší a to výrazně než cena obvyklá,  nebo se jí alespoň nepřibližuje, jako např bylo-li zboží  chybně označeno, zadáno.

11.Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb e-shopu a původcem těchto e-mailů je správce, a e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany provozovatele a nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci, provozovateli.

 1. Reklamační řád a převzetí zboží

Spotřebitel má dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo případné spory s prodávajícím také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekceÚstřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz."

 

 

oddíl - B:

 1. Spotřebitel je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží(v případě, že zboží není smontováno), je spotřebitel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude spotřebiteli po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva. Podepsáním faktury spotřebitelem spotřebitel souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že zboží převzal nepoškozené a úplné. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou dodavatelem zamítnuty.          
 2. Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zboží je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, nejpozději do dvou dnů od dodání zboží, pozdější reklamace již nebudou dodavatelem akceptovány.                                                                                                                   
 3. Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen prostudovat záruční podmínky, návod k obsluze  a dbát  na pravidla používání, a jednat tak, aby předešel poškození zboží, např. čtyřkolky nesprávným používáním, užíváním, třeba přetěžováním, nesprávnou manipulací a podobně.                                                                          
 4. SERVISNÍ PRÁCE   JSOU HRAZENY ZÁKAZNÍKEM,  dle rozsahu prací.   GARANČNÍ PROHLÍDKY JSOU HRAZENY ZÁKAZNÍKEM, dle sazebníku. Servisní práce nad rámec garance jsou hrazeny zákazníkem. Garanční prohlídky určuje dovozce zboží, výrobků a můžou se u jednotlivých produktů lišit. Zákazník je o těchto intervalech vždy informován a zároveň jsou součástí dokumentace předané zákazníkovy k danému produktu. Garanční prohlídka může proběhnout dříve než je uvedeno, uvedené termíny jsou nejpozdější ujeté km nebo nejpozdější měsíc. V případě nedodržení podmínek garančních prohlídek pro záruku, záruka propadá, končí.                                     
 5. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží stejně jako ze škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací se zbožím chybným požíváním zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Vada způsobena zákazníkem, případně byla-li vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu.                                                                                                                       
 6. V závislosti na druhu vady a povaze zboží bude oprávněná reklamace spotřebitele řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či odstoupením od smlouvy. Nároky z vad na zboží dodaného prostřednictvím webových stránek www.xmotostore.cz  nebo je spotřebitel oprávněn uplatnit vůči dodavateli  elektronickou poštou, případně písemně na adresu provozovatele internetového  obchodu  PCS komplex s.r.o , Nám. T.G.Masaryka-2, 261 01 Příbram, předání výrobku prodejci na kontaktním místě e-shopu v Jablonné u Příbrami, č.p.71,  262 63. Spotřebitel je povinen v učiněné reklamaci uvést alespoň tyto údaje: identifikační údaje spotřebitele (jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla, uplatněný nárok z vady zboží.                                                                                        
  Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží.  Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným požíváním, mechanickým poškozením, zásahem do výrobku, nebo jeho neodbornou opravou, na spotřební a rychle se opotřebitelné díly, nebo vady vzniklé nedostatečnou, nebo špatnou údržbou,                                                                               
 7. Spotřebitel je povinen předložit dodavateli spolu s reklamovaným zbožím také daňový doklad a veškeré příslušenství zboží, přičemž zboží musí být dodáno dodavateli či servisnímu středisku v kompletním stavu včetně veškerého příslušenství a to na náklady spotřebitele. Dodavatel nehradí, nezajišťuje přepravu, dopravu zboží od spotřebitele k dodavateli, ani od dodavatele k spotřebiteli a to v žádném případě. Spotřebitel dodá zboží na adresu určenou dodavatelem.                                                             
 8. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u dodavatele u kterého byla věc zakoupena ve smyslu bodu 5 tohoto reklamačního řádu. Je-li v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě dodavatele, nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo u této osoby odpovídající nároku na odstranění vady. V případě, že není možno zajistit opravu tímto způsobem, zajistí posouzení stavu a závady a opravu dodavatel, nikoli dopravu..                                                                                                                          
 9. Poté co dodavatel obdrží reklamaci spotřebitele v souladu s tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami , zašle bez zbytečného odkladu spotřebiteli informace o dalším postupu.                                      
 10. Pokud se vada zboží projeví při prvním použití zboží, nejpozději však do tří dnů od dodání zboží spotřebiteli, splní dodavatel nárok spotřebitele z vady zboží výměnou za bezvadné zboží nebo výměnu poškozené části zboží za jinou, nepoškozenou, při splnění těchto podmínek: - zboží není viditelně použité a je zřejmé, že vadu nezpůsobil spotřebitel, - reklamace zboží byla předem nahlášena pomocí mailu nebo telefonu dodavateli - dané zboží je běžně dostupné u dodavatele.                                                                                                                   
 11. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek dodavatele.                                            
 12. Nestanoví-li tento Reklamační řád jinak, případně Obchodní podmínky jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení právního řádu České republiky. Ochrana osobních údajů. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Osobní údaje. Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti. Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Shrnutí. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.      Provozovatel internetového obchodu je PCS komplex s.r.o.  Váš souhlas. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů     dle platného zákona o nakládání s osobními údaji, a údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 1. Zákazník má právo dle zákona, u zboží zakoupeného přes internet na vrácení zboží do 14 dní, o tomto byl řádně informován v obchodních podmínkách se kterými se seznámil a to potvrzením objednávky stvrdil,  Zákazník má dle zákona nárok na vrácení zboží, má nárok na vrácení částky kterou uhradil, jakožto i prodejce má zákonný nárok na náhradu za poškození zboží, či užití výrobku. Zákazník nemá nárok na poplatek za balné, poštovné, dopravné. Nárok na vrácení zboží není v případě např. zničení věci zákazníkem, elektronicky, elektro materiálů, tak jako u věcí hygienických. Vše se řídí momentálně platným zákonem. 
 2. Zákazník který si zboží objedná, objednáním souhlasí s Obchodními podmínkami, Dodacími podmínkami, souhlasí s odesláním objednávky a má povinnost tuto přebrat od přepravce, který mu tuto doručuje. V případě že Zákazník objednávku, kterou provede, odsouhlasí, a která mu bude  dle objednávky odeslána nepřebere, nevyzvedne, nepřijme, vzniká zákazníku povinnost uhradit náklady na přepravu, doručení jeho objednávky provozovateli eshopu, kterému takovým jednáním zákazníka vznikly náklady a na tyto náklady má prodávající, dodavatel, provozovatel eshop nárok. Dále pak je kupující / zákazník povinen, uhradit náklady na upomínku, výzvu, k zaplacení  odeslanou provozovatelem e-shop v paušální částce 250,-Kč.  Náklady takto vzniklé a odsouhlasené v objednávce za přepravu a balné, bude provozovatel chtít, požadovat po zákazníkovy uhradit.
 3. Vyhrazujeme si právo, zákazníkům, kteří zboží vracejí, či nepřebírají, blokovat účet, rušit objednávky a neodesílat.

 

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Více informací naleznete v příloze Podmínky osobních údajů nebo v záložce GDPR na našem e-shopu.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.     Provozovatel internetového obchodu Xmotostore.cz je PCS komplex s.r.o.  

 

 

Váš souhlas. Používáním našeho internetového obchodu / odesláním objednávky, souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů    dle platného zákona o nakládání s osobními údaji, a údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly. *************************************************************************************************************************** 

 Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru  společnosti ESSOX s.r.o.  a COFIDIS

 

Splátkový prodej ESSOX

 • Tuto službu poskytuje společnosti ESSOX s. r. o. a podmínky této služby naleznete na stránkách www.essox.cz

 

Splátkový prodej COFIDIS

 • Tuto službu poskytuje společnosti COFIDIS a. s. a podmínky této služby naleznete na stránkách www.cofidis.cz

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dodací a platební podmínky

Platební podmínky  MOTO Centrum  xmotostore.cz

Způsob platby :

1.platba v hotovosti na výdejním místě, základně e-shop

 1. platba dobírkou, při převzetí zboží od přepravce zboží
 2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet, uvedení variabilního symbolu platby z objednávky
 3. bankovním převodem z Vašeho účtu, buť osobně ve Vaší bance, přes internet
 4. prostřednictvím platební brány Gopay
 5. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR a uvedení variabilního symbolu platba z objednávky  

EET :Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

1) V hotovosti

Zboží bude připraveno dle Vaší objednávky v e-shop k osobnímu vyzvednutí boží a to buď na centrále v MOTO Centrum xmotostore.cz / centrální sklad  v Jablonné u Příbrami, nebo na jiné pobočce dle dohody předem.  

2) Dobírkou: Zboží bude zabaleno a odesláno do 5 pracovních dnů na uvedenou adresu a zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí zboží dle objednávky. V případě platby na náš účet,  bude zabaleno a odesláno do 5 pracovních dnů na uvedenou adresu, od dne připsání finančních prostředků, částky k úhradě na náš účet a zboží neplatíte doručovací službě při převzetí zboží dle objednávky

3) Bankovním účtem 

Bankovní spojení:

číslo  účtu  pro platbu v Kč  pro ČR     5861426399 / 0800  Česká spořitelna 

číslo účtu pro platby v Kč v ČR : 2600226360 / 2010  FIO Banka

číslo účtu  pro platby v EUR v SR:  2600226360 / 8330 FIO Banka

účty jsou vedeny na provozovatele e-shop PCS komplex s.r.o.

Variabilní symbol je  V.S. uvedený ve Vaší objednávce, které obdržíte v potvrzovacím emailu Vaší objednávky. Po obdržení platby na náš účet,  bude zaplacené zboží  připraveno a obratem Vám bude odesláno.  

4) Poštovní poukázkou po obdržení požadované částky poštovní poukázkou s uvedeným variabilním symbolem, Vaše ID objednávky, bude zaplacené zboží připraveno a obratem Vám bude odesláno.    

5) poštovné: základní výčet poštovného / poplatků,

 Zásilkovna - .......ČR......balík na výdejní místo nebo Z-point.......od 1,-Kč do 5.000,-Kč...poštovné a balné....89,--Kč

 Zásilkovna - ......ČR............doručení na adresu (max 9kg).........od 1,-Kč do 5.000,-Kč...poštovné a balné....139,--Kč

PPL..................ČR..... balík na adresu .do 30kg.....hodnota objednávky od 1,-Kč do 3.500,-Kč...poštovné a balné..129,-Kč

PPL................ČR....... balík  na adresu  do 30kg.....hodnota objednávky  od 3.500,-Kč ...........poštovné a balné...129,-Kč

PPL..................ČR....... balík na parcel shop*  .do 30kg.....hodnota objednávky od 1,-Kč do 3.000,-Kč...poštovné a balné..119,-Kč

* Parcel shop, je kontaktní místo PPL kde bude balíček uložen jako na poště a kde si ho můžete vyzvednout.!!!!!!!!

 

Zásilky nad 30 kg (doprava pro nadměrné zboží)........dle částky uvedené na objednávce. ( poplatek zahrnuje dopravné, balné, skladné, ostatní náklady na dodání)

3.000 - 10.000,- Kč.............740,-Kč

10.000 - 20.000,- Kč............1.190,-Kč

20.000 - 30.000,- Kč.............1.590,-Kč

30.000,- Kč a více .............1.890,-Kč

Způsoby platby a poplatky za ně:

Dobírka...........................50,-Kč  (příplatek je účtován samostatně do ceny poštovného ) 

Platba na účet.................. -30,-kč do částky 30.000,-Kč (příplatek je účtován samostatně do ceny poštovného ) 

Platba na účet..................10,-kč od částky 30.000,-Kč do částky 300.000,- (příplatek je účtován samostatně do ceny poštovného ) 

Platba na účet..................20,-kč nad částku 300.000,- (příplatek je účtován samostatně do ceny poštovného ) 

Platební bránou GoPay......30,-kč do částky 10.000,-Kč nad poplatek 30,-Kč   (příplatek je účtován samostatně do ceny poštovného )

Platební bránou GoPay......60,-kč od částky 10.000,-Kč do částky 20.000,-Kč  (příplatek je účtován samostatně do ceny poštovného ) 

Nákup na splátky - Cofidis...10,-kč (příplatek je účtován samostatně do ceny poštovného )

Nákup na splátky - ESSOX...10,-kč (příplatek je účtován samostatně do ceny poštovného )

Balné..............................0,-Kč (příplatek k ceně, jinak je součástí ceny.)

 

Cena za přepravu se může lišit dle výběru zákazníka, při výběru je cena určena dle výběru přepravy, způsobu platby, atd.. a platí aktuální cena dopravy účtovaná v kalkulaci, rekapitulaci eshop, se kterou je zákazník předem seznámen a objednáním tuto respektuje a souhlasí s ní.

O ceně je zákazník předem informován, seznámen, obeznámen, je mu upřesněna, a objednáním s touto souhlasí.

*Doprava zdarma – se vztahuje pouze na vybrané produkty, které jsou takto označeny a u v košíku u nich není doprava účtována. Nelze požadovat dopravu zdarma na produkty u kterých není takto uvedeno.

Slevy

eXtra5 - tato sleva je zákazníkům poskytována jako motivace k nákupu, jedná se o 5% slevu na vybrané zboží. Nevztahuje se například na čtyřkolky, rikshy, UTV, mopedy, skútry, motorky i jiné motocykly.

Dodací podmínky 

Dodání je automaticky prováděno prostřednictvím nejbližšího svozu přepravní společnosti nebo lze zvolit možnost DPD, PPL, Česká pošta, TopTrans nebo osobní odběr. Po dohodě může dojít k využití vlastní dopravy e-shopu. V případě špatně uvedeného druhu přepravy si vyhrazujeme právo změnit ho na dodání vhodným tipem přepravy.

 1. Za místo dodání zboží se považuje adresa uvedená kupujícím v objednávce u uvedeného zboží, nebo, není-li uvedeno v objednávce či poznámce jinak. Odesílání objednaného zboží je provedeno prostřednictvím DPD, nebo dle uvedeného způsobu v objednávce, např.: je možno si je vyzvednout osobně.

2.Zboží je expedováno přímo z MOTO Centrum Xmotostore.cz, jehož součástí je i e-shop xmotostore.cz z centrálního skladu. Osobní odběr pouze po předchozí telefonické domluvě nebo internetové objednávce a následné domluvě osobního vyzvednutí. Objednané zboží bude podle objednávky připraveno osobnímu odběru v předem dohodnutý termín.

 1. Zboží je standardně expedováno do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky a to v případě že zboží  je skladem. V případě že zboží nebude  skladem v den objednávky, nebo při více položkách nebude některý druh zboží skladem a to už z jakýchkoliv důvodů, odeslání se posune až zboží bude odesláno bezodkladně po naskladnění. Zákazník bude přes uvedený e-mail v objednávce o stavu dostupnosti či o termínu dodání informován.
 2. V případě kdy dojde k situaci např.. nevhodná velikost, barva, atp., tak Vám po předchozí domluvě a pokud bude zboží pro záměnu dostupné,  skladem rádi nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek poškození nebo opotřebení  a nebude li vznikat finanční rozdíl v požadované výměně, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. !!! Náklady na poštovné, balné spojené s výměnou zboží popř. s dopravou zboží k posouzení reklamace, hradí zákazník.
 3. Ke každé odesílané objednávce zboží bude přiložen daňový doklad, pokud se tak nestane, lze si vyžádat jeho dodatečné zaslání na info@xmotostore.cz, v našem e-mail uvedeném v e-shop ve kterém jste provedly objednávku a který slouží současně jako dodací a záruční list v případě že nejsou dodány samostatně.                 

 

www.xmotostore.cz

MOTO Centrum

774555951

608555676

xmotostore.cz

 

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX